התנ"ך

Le Tanakh (la Bible)

Brève présentation

=> Les 24 livres du Tanakh - Format Texte Hebreu

TANAKH : Nom donné à la Bible hébraïque, terme composé des lettres initiales des mots TORA (Pentateuque), NÉVIIM (Prophètes) et KÉTOUVIM (Hagiographes).

Pentateuque Tora

1 - Genèse
2 - Exode
3 - Lévitique
4 - Nombres
5 - Deutéronome

Bérèchit
Chémot
Wayi-qra
Bémidbar
Dévarim

Premiers Prophètes Névim Richonim

6 - Josué
7 - Juges
8 - Samuel I et II
9 - Roi I et II

Yéhochouâ
Chofétim
Chémouèl alèf, bèt
Mélakhim alèf, bèt

Derniers Prophètes Néviim aharonim

10 - Isaïe ou Esaïe
11 - Jérémie
12 - Ézéchiel

Yéchâya
Yirmiya
Yéhèzqèl

Douze Prophètes Trè Âssar

13.1 - Osée
13.2 - Joël
13.3 - Amos
13.4 - Obadia
13.5 - Jonas
13.6 - Miché
13.7 - Nahum
13.8 - Habacuc
13.9 - Sophonie ou Céphania
13.10 - Aggée
13.11 - Zacharie
13.12 - Malachie

Hochéâ
Yoèl
Âmos
Ôbadya
Yona
Mikha
Nahoum
Habaqouq
Tséfanya
Haggaï
Zékharya
Mal'akhi

Hagiographes Kétouvim

14 - Les Psaumes
15 - Les Proverbes
16 - Job
17 - Le Cantiques des Cantiques
18 - Ruth
19 - Les Lamentations
20 - L'Ecclésiaste
21 - Esther
22 - Daniel
23 - Esdras et Néhémie
24 - Les Chroniques I et II

Téhillim
Michelé
Iyov
Chir ha-Chirim
Rout
Èkha
Qohèlète
Esthèr
Danièl
Êzra, Néhèmya
Divrè ha-Yamim alèf, bèt